avonddienst 31-12-2018 (oudjaarsavond)

Kaart wordt geladen...

Datum/tijd
Wanneer: ma 31 december 2018
Hoe laat: - 19:30 - 21:00

Voorganger
Br. J. Hoving

Waar
Levend Water Almere

Oude Liturgie Oudjaarsavond 2018

Votum
Sela: votum en groet.
Votum gemeente
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Voorganger,
Gesproken groet.

Groet gemeente
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah, amen!

Zingen Ps 90: 1,2,8

Gebed door voorganger

Schriftlezing: Rom 8,12-39

Opwekking 136 Abba Vader.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Preek over Romeinen 8,31-39

Zingen Liedboek 477
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
U houdt ons bij de hand gevat.
U hebt de zege
voor ons verkregen,
U zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
U, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Geloofsbelijdenis ( gemeente gaat staan met verzoek om ook na de geloofsbelijdenis te blijven staan)

Opwekking 347
Ik geloof in God de Vader
Schepper, die de schepping draagt
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd
aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand

Jezus, Hij is Heer )
Hij is Heer ) 4x

Naam aller Namen, naam aller Namen

Ik geloof in God de Trooster
gaven van de Hei’lge Geest
die Gods Woord aan ons bevestigd,
gaat en predikt en geneest
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam

Jezus, U bent Heer )
U bent Heer ) 4x

Naam aller namen, naam aller namen, naam aller namen.

Aandacht voor bijzondere gemeentemomenten door Janine Wildeman

Luisterlied: als het leven soms pijn doet. https://youtu.be/Z0LzSLcviyg

Gebed door Mirjam Wietsma

Collecte

Zingen liedboek 460
Loof de Koning, heel mijn wezen,
wij bestaan in zijn geduld,
want ons leven is genezen
en vergeven is de schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
Tot wij Hem ontmoeten gaan.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij bevrijdt ons
van de satan en zijn macht.
Looft nu Jezus, onze Heiland,
die het licht is in de nacht.

Engelen, zij zingen amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigen tezamen
En de sterren hemelhoog!
Looft de Schepper, looft de Schepper,
Liefde is wat God bewoog!

Zegen uitgesproken door voorganger

Opwekking 602

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus naam, In Jezus naam,
In Jezus naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Bewerken

Reacties zijn gesloten.