Geloofsonderwijs

Geloofsonderwijs Levend Water Almere 2014-2015

Op deze pagina vindt u informatie over het geloofsonderwijs (GO) zoals dat wordt gegeven aan de jongeren in “Levend Water”.

Doelstelling
In 2004 is door het toenmalig jeugdbestuur een doelstelling geformuleerd met betrekking tot het geloofsonderwijs dat gegeven wordt aan de jongeren vanaf 12 jaar in onze kerk in Almere;

 • Jongeren antwoord te laten geven op hun doop; Gods verbondsbelofte.
 • De jongere komt steeds meer tot een persoonlijke geloofsrelatie met God en gaat steeds meer zelfstandig als christen functioneren in de gemeente en de samenleving.

Deze doelstelling is goedgekeurd door de toenmalige kerkraad en is sindsdien het uitgangspunt van ons geloofsonderwijs.

Belangrijke elementen in deze doelstelling zijn:

 •  Antwoord geven op je doop
 •  Doop als Gods verbondsbelofte
 •  Persoonlijke relatie met God
 •  Zelfstandig gaan functioneren in de gemeente
 •  Zelfstandig gaan functioneren in de samenleving

Om dat te bereiken hebben jongeren nodig:

 •  Kennis – van God, van zijn beloften, zijn werken, zijn verbond
 •  Relatie – met hun hemelse Vader: hoe doe je dat, waar bestaat die uit
 •  Gemeente – zicht op de waarde van de gemeente, de kerk (waarom deze?)
 •  Samenleving – hoe pas je Gods normen en waarden toe in het leven

In de visiestukken die het jeugdbestuur vervolgens heeft geproduceerd is vooral aandacht besteed aan de manier waarop de doelstellingen kunnen worden bereikt en niet aan de inhoud van wat wordt aangeboden. Deze inhoud kan dus door de jaren heen veranderen als gevolg van ervaringen uit de praktijk en/of andere wensen.
Wel worden enkele kernwoorden genoemd, namelijk: kennen, liefhebben, geloofsvertrouwen en geloofsomgang. Genoemde kernwoorden komen terug in de missie van onze kerk in Almere.
God wil een relatie met mensen/jongeren. Er is gekozen voor relatie gericht onderwijs. Gekend en gezien worden, er toe doen. Een plek hebben in het midden van de gemeente. De mentor heeft hierin een belangrijke taak voor de jongeren in zijn/haar groep.

Organisatie
Om het GO in Almere te regelen (faciliteren) heeft de kerkraad een GO-team aangesteld. Het GO-team stelt de jeugdgroepen samen, zoekt geschikte mentoren, coacht de mentoren, stelt roosters of agenda’s op, zoekt geschikte onderwijs methoden, verzorgt trainingen voor de mentoren, regelt beschikbare vergaderruimten, etc.

Het huidige GO-team bestaat uit:
Anthilde van den Dool Secretariaat
vacature Coaching mentoren jaargroepen 1 tot 4
Hetty van den Hout Coaching mentoren jaargroep 5 (Youth Alpha) en 6, 7 (17+)
Enno Meijer Catecheet Belijdenis Groep
Arjan de Ruijter Voorzitter
Namens de kerkraad neemt Rufus van Barneveld als jeugdouderling vaak deel aan de vergaderingen van het GO-team.

Omvang
Momenteel wordt het geloofsonderwijs gegeven aan meer dan 100 jongeren in onze gemeente. Circa 20 mentoren zetten zich hiervoor in. Dit gebeurt voor het merendeel in groepen, waarin de jongeren met hun leeftijdsgenoten aan 2 of 3 mentoren zijn gekoppeld. Naast deze reguliere groepen wordt ook door een aantal gemeenteleden op individuele basis geloofsonderwijs gegeven.

Opzet 2014-2015
Op de Youth Alpha groep na wordt in seizoen 2014-2015 in alle groepen gebruik gemaakt van de zogenaamde “methode Winsum”. Deze is opgebouwd uit zes verschillende blokken:
Blok A Wie is God voor jou? (Apostolicum)
Blok B In gesprek met God (Gebed, Onze Vader)
Blok C Samen leven voor God (Gemeenschap der heiligen, kerk)
Blok D Leven met God (1) (10 geboden)
Blok E Leven met God (2) (10 geboden)
Blok F Luisteren naar God (De bijbel)

Deze blokken zijn voor 3 leeftijdscategorieën geschreven: 12-14/14-16/16-18 jarigen. Per les is er een handleiding geschreven voor de catecheet/mentor en een werkblad voor de jongeren. Ieder jaar behandelen we in elke groep 3 blokken; alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde blok bezig maar op een ander niveau. Elke 2 jaar wordt de stof dus herhaald, maar tegelijk uitgebreid en verdiept. Dit heeft als voordeel dat een groot deel van de jongeren en mentoren tegelijk met hetzelfde onderwerp bezig is, waardoor we daar in de toerusting en andere gemeenteactiviteiten bij kunnen aansluiting.

In jaar 5 wordt de Youth Alpha methode gegeven. Nog meer dan in de overige jaargroepen zal hier de nadruk liggen op de persoonlijke relatie met God.

Vriendelijke groeten,
Het GO-team

Download hier de contactgegevens van de GO organisatie (alleen voor leden).
Download hier meer informatie over de rol van de mentor en coach.

Reacties zijn gesloten.