LEVEND WATER KERK ALMERE

LATEN DOPEN

De kerk voor iedereen.

Geen evenementen gevonden!
Dopen

Alles wat je wilt weten over

De doop

De doop is een teken van God waarin Hij laat zien wat Hij belooft: vergeving van je zonden. God zegt dit in de Bijbel. De doop is een teken van het verbond, Gods genadeverbond. Hij wil de mens genade schenken. Christelijke ouders laten hun kind vaak dopen. Door deze christelijke ouders hoort een kind al bij dat verbond.

De Bijbel spreekt over doop bij heidenen die tot geloof komen. Denk maar aan de Ethiopiër in Handelingen 8. In het Nieuwe Testament lezen we ook dat kinderen gedoopt worden (Handelingen 16:15, 33, 34, Handelingen 18:8 en 1 Korinthe 1:16). God wil de kinderen niet uitsluiten van de doop. Ook voor hen gelden de beloften. ‘Want u komt de belofte toe en uw kinderen’ (Handelingen 2:39).

Kinderdoop bij de GKV kerk
Foto van kind wat wordt gedoopt in onze kerk

De doop maakt je

Niet zalig

Toch maakt de doop je niet zalig. De doop vraagt van het kind later geloof en bekering. Later gaat het kind hopelijk belijden dat het gelooft dat de Heere Jezus je zonden afwast, net zoals het water onze vuilheid afwast. En het vraagt gehoorzaamheid aan God om te leven zoals Hij dat van ons vraagt in Zijn Woord. Voor het geloof geeft de doop houvast om bij God terug te komen. We kunnen immers zelf dat geloof niet maken. Daarom mag je het Hem vragen: Here, wilt U doen wat U heeft beloofd?

Alles wat je wilt weten over

Doop op latere leeftijd

Als je niet door je ouders bent gedoopt en je bent tot geloof gekomen dan wil je je geloof in Jezus Christus belijden.

Na het doen van je belijdenis van je geloof wordt je gedoopt. Dopen kan op verschillende wijze. Binnen onze kerk is de gebruikelijke manier om besprenkeld te worden met water als teken van de afwassing van je zonde.

Onderdompeling van een pas geboren kind komt bij ons wel voor maar bij volwassene brengt dopen door onderdompeling de nodige praktische problemen met zich mee.

De symboliek is er niet anders om, je maakt een nieuwe start.

Waarom gedoopt worden

Waarom zou je gedoopt

Willen worden

Iemand die vast besloten is de rest van zijn leven Jezus na te volgen, het Woord van God te gehoorzamen en een nieuw leven te leiden wil niets liever dan belijdenis van het geloof in Jezus Christus doen. Ben je nog niet eerder gedoopt dan hoort dopen daarbij. Daarbij word je bevrijd van je zonde.

Dit was het geval met de Joden die Jezus hadden gekruisigd toen ze Petrus hoorden spreken. “Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? ”Handelingen 2:37. Het waren zulke mensen die Petrus vermaande om zich te laten dopen. Vers 38.

De instelling van het hart is

Belangrijk

Net als met deze Joden, zijn er ook vandaag de dag mensen die spijt hebben van gedane zonden en vastbesloten zijn om een leven te leven dat welgevallig is voor God.

Hoewel uiteraard een zekere volwassenheid nodig is om zo’n beslissing te nemen, is de juiste instelling van het hart het belangrijkste criterium voor het besluit om te worden gedoopt, ongeacht de leeftijd. Jezus’ eigen woorden tegen Zijn discipelen bevestigen de noodzaak voor zulke mensen om te worden gedoopt: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” Matteüs 28:19.

Instelling van het hart bij dopen

"Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed."

Galaten 3:26-27

"Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden."

Handelingen 2:38

"Daarop zei ​Paulus: ‘Johannes ​doopte​ de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in ​Jezus."

Handelingen 19:4

Dopen in de Levendwater kerk

Kijk met ons mee. Onlangs heeft onze predikant gedoopt in de Levend Waterkerk. In the voice over wordt de betekenis van dopen door Jan Boersma uitgelegd.

Video afspelen