Geschiedenis

#VOORALMERE

1952: Werkeiland Lelystad-Haven

Ds. J. van Raalte van Harderwijk neemt de geestelijke bearbeiding op zich van de kerkleden op het werkeiland Lelystad-Haven.

1957: Oostelijk Flevoland

De polder Oostelijk Flevoland valt droog.

1962: Instituering kerk

Op 4 mei vindt de instituering plaats van de Gereformeerde Kerk van Oostelijk Flevoland te Dronten. Ds. H. Stolk van Blokzijl neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de polder aan en doet op 25 juli zijn intrede.

1962: Kerkbouw

Van 1 gezin in 1955 is de kerk inmiddels gegroeid tot 60 gezinnen. Er wordt besloten tot kerkbouw over te gaan.

1967: Eerste paal

4 januari: eerste paal voor de “Ichthuskerk te Dronten” en op 17 november: ingebruikname van het kerkgebouw.

1968: Ichtuskerk

De kerk telt 85 gezinnen. Op 20 november roept br.J.Haaksema, als ouderling, de gemeente op zich achter hem te blijven scharen en voor de kerkdiensten van 24 november en volgende in een ander gebouw samen te komen. Zeventien gezinnen (86 leden) geven hieraan gehoor, terwijl 68 gezinnen zich aan het kerkverband onttrekken. Het gebruik van de “Ichtuskerk” voor de Woorddiensten wordt aan de 17 gezinnen geweigerd. Deze houden de kerkdiensten dan in de kantine van het loonbedrijf Maris te Dronten.

1969: Kampanje

Met 89 leden worden nu de kerkdiensten gehouden in de zaal “Kampanje” van het kerkcentrum “De Ark” te Dronten. Tot 1969 was de kerk van Oostelijk Flevoland klassikaal ingedeeld bij de classis Kampen. Het verzoek van de kerk van Oostelijk Flevoland om ingedeeld te mogen worden bij de classis Harderwijk wordt ingewilligd.

1970: Ds. C.G. Bos

De kerk telt 102 leden. Er wordt een beroep uitgebracht op ds. C.G. Bos van Zwolle, die het beroep aanneemt en op 6 september te Dronten zijn intrede doet. De gemeente, die groeit tot 135 leden, gaat nu ook kerkdiensten houden in Lelystad en wel in de Chr. School “de Inktvis”.

1971: Kerkbouw Dronten & Lelystad

In Dronten kerkt men nu in de kapel van het kerkcentrum “De Ark”. Besloten wordt over te gaan tot kerkbouw in Dronten en Lelystad.

1972: Eerste paal Dronten 

Op 14 september slaat ds. C.G. Bos de eerste paal voor het kerkgebouw te Dronten. De kerk groeit tot 241 leden.

1973: Ingebruikname kerk Dronten

2 mei: ingebruikname kerkgebouw “De Lichtboei” te Dronten.

1974: 40-jarig ambtsjubileum

De kerk is gegroeid tot 282 leden. 7 januari: ds. C.G. Bos viert zijn 40-jarig ambtsjubileum.

1975: Eerste paal Lelystad

Op 12 februari slaat ds. C.G. Bos opnieuw een eerste paal. Ditmaal voor het kerkgebouw te Lelystad. 1 april: aan ds. C.G. Bos wordt emeritaat verleend. 16 december: ingebruikname kerkgebouw “De Kandelaar” te Lelystad.

1976: Akte van kerksplitsing

Op 20 december wordt te Dronten de akte van kerksplitsing van de Gereformeerde Kerk van Oostelijk Flevoland getekend.

1977: Zelfstandig beroepen

1 januari: de gemeente is gegroeid tot 412 leden. Per 1 januari is de gemeente Oostelijk Flevoland gesplitst in de kerk te Dronten, welke 299 leden telt en de kerk te Lelystad, waar 143 leden zijn. 2 januari: de Gereformeerde Kerk van Lelystad houdt voor het eerst als zelfstandige gemeente diensten. 24 januari: de kerkenraden van Dronten en Lelystad besluiten in een gezamenlijke vergadering voortaan zelfstandig te gaan beroepen. Het pand Buitenplaats 137 te Lelystad wordt aangekocht als pastorie. 25 november: kandidaat P.H. van der Laan neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de kerk te Lelystad aan.

1978: Intrede Ds. P.H. van der Laan

1 januari: het aantal leden is nu 172. 5 februari: bevestiging en intrede van ds. P.H. van der Laan.

1980: Evangelisatiewerk

1 januari: de kerk is gegroeid tot 237 leden. 10 januari: ds. P.H. van der Laan neemt het beroep aan, dat op hem is uitgebracht door de kerk van Axel, voor het evangelisatiewerk te Gent (België). 14 juni: ds. P.H. van der Laan vertrekt uit Lelystad. 17 oktober: kandidaat P.M. de Wit neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de kerk te Lelystad aan.

1981: Intrede Ds. P.M. de Wit

11 januari: bevestiging en intrede ds. P.M. de Wit. 19 mei: eerste wijkvergadering van de kerkleden in Zuidelijk Flevoland.

1982: De Driemaster

1 januari: de gemeente telt 343 leden. 4 april: de eerste kerkdienst in de Prot. Chr. Basisschool “De Driemaster” in Almere-Stad wordt gehouden t.b.v. de gemeenteleden in Zuidelijk Flevoland. 1 oktober: de gemeente is gegroeid tot 398 leden, waarvan 26 in Zuidelijk Flevoland.

1983: De Ark

Vanwege onrust afkomstig van het speelterrein bij “De Driemaster” worden de erediensten vanaf 6 november belegd in het schoolgebouw “De Ark” in Almere-Haven.

1984: Orde van Oranje-Nassau

1 januari: het aantal gemeenteleden in Zuidelijk Flevoland is nu 46. 7 januari: ds. C.G. Bos viert zijn 50-jarig ambtsjubileum en wordt door de Burgemeester van Dronten geridderd in de orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn pionierswerk op kerkelijk, maatschappelijk en onderwijskundig terrein als predikant van Oostelijk Flevoland. 10 juni: ds.C.G.Bos bevestigt de eerste ambtsdragers uit de wijk Zuidelijk Flevoland in het ambt. 18 september: de kerkenraad besluit tot het instellen van een wijkraad voor Zuidelijk Flevoland en hij besluit om D.V. de Gereformeerde Kerk in Zuidelijk Flevoland te institueren met als streefdatum 1 januari 1986. Vanaf 4 november worden de erediensten gehouden in het kerkgebouw “De Zuiderpoort” te Almere-Stad van de Nederlands Gereformeerden & Christelijk Gereformeerden. 11 december: de kerkenraad besluit om optie te nemen op een stuk grond t.b.v. kerkbouw, in de Kruidenwijk in Almere-Stad.

1985: 100% Groei

1 januari: de wijk Zuidelijk Flevoland telt 92 leden. In 1 jaar tijd dus 100% groei!! In maart wordt van de rijksoverheid bericht ontvangen m.b.t. de subsidie voor een kerkgebouw in Zeewolde: hoewel na datum (1.1.1985), zal ook de Gereformeerde kerk Almere-Zeewolde 50% subsidie ontvangen. Vanaf 7 april worden er -aanvankelijk 1x per zondag, vanaf 7 juli twee maal- kerkdiensten belegd in Zeewolde. 14 november: de classis Harderwijk stemt in met het besluit van de kerkenraad d.d. 1 oktober 1985 om per 1 januari 1986 de Gereformeerde Kerk te Almere-Zeewolde te institueren. 23 december: de kerkenraadsleden ondertekenen de machtiging voor de ambtsdragers in Zuidelijk Flevoland om na 1.1.1986 onder leiding van br. J. Haveman een moderamen te kiezen. 31 december: in/na de eredienst, waarin ds. P.M. de Wit voorgaat, nemen de gemeente van Lelystad en de wijk Zuidelijk Flevoland afscheid van elkaar.

1986: Kerkbouw Zeewolde

1 januari: de Gereformeerde Kerk te Almere-Zeewolde is geïnstitueerd. De gemeente telt 131 leden, waarvan 88 in Almere en 43 in Zeewolde. In de eerste kerkdienst van de Gereformeerde Kerk Almere-Zeewolde gaat voor “de polderpionier” ds. C.G. Bos. 2 januari: br. J. Haveman, gemachtigd door de kerkenraad te Lelystad d.d. 23.12.1985, roept de ambtsdragers van de gemeente Almere-Zeewolde samen. De ambtsdragers zetten hun handtekening onder het ondertekeningsformulier voor ouderlingen en diakenen. Het moderamen wordt verkozen. Diverse reglementen worden vastgesteld. De procedure voor het beroepen van een predikant wordt in werking gesteld. 14 maart: ds. R. ter Beek te Nijmegen wordt beroepen. Begin april ontvangt de kerkenraad bericht dat ds. ter Beek het op hem uitgebrachte beroep niet aanneemt. 15 april: ds. Jt. Janssen te Loppersum-Westeremdem wordt beroepen. Begin mei bedankt ook ds. Janssen voor het op hem uitgebrachte beroep. 16 oktober: ds. A.O. Reitsema te Brunssum-Treebeek wordt beroepen. Het beroep wordt aangenomen. 6 november: In de kerkenraad wordt het principebesluit genomen over te gaan tot kerkbouw te Zeewolde. Op 12 november wordt in een gemeentevergadering de gemeente gehoord. Nadat gebleken is dat er geen bezwaren zijn wordt het principebesluit van de kerkenraad bekrachtigd. De bouw wordt gegund aan aannemer van Pijkeren.

1987: Principebesluit bekrachtigd

1 januari: het ledental bedraagt 185. Op 8 februari wordt ds. A.O. Reitsema bevestigd als predikant van de kerk te Almere-Zeewolde. 2 april: de kerkenraad besluit in principe over te gaan tot instituering van twee kerken, nl. te Almere en te Zeewolde. 8 mei: Er wordt een gemeentevergadering gehouden waarin de gemeente wordt gehoord aangaande het principebesluit om over te gaan tot instituering van twee kerken. Er zijn geen bezwaren, waarna het principebesluit wordt bekrachtigd. 27 november: de kerk te Zeewolde wordt feestelijk in gebruik genomen.

1988: GKV Almere geïnstitueerd

1 januari: de Gereformeerde kerk te Almere is geïnstitueerd, het ledental bedraagt: 148.

1989: Ledenaantal

1 januari: het aantal leden bedraagt: 188.

1990: Bouwcommissie Almere

1 januari: het aantal leden bedraagt: 221. Groei t.o.v. 1989: 17.5%. 20 juni: de kerkenraad besluit de procedure ingang te zetten om te komen tot een eigen predikant voor Almere. Een stappenplan wordt opgesteld en overleg met Zeewolde wordt gestart. Tijdens een gemeentevergadering op 24 oktober stemt de gemeente met de plannen in. 4 oktober: er wordt een bouwcommissie ingesteld. Deze zal begin 1991 met haar werkzaamheden aanvangen.

1991: Groei aantal leden

1 januari: het aantal leden bedraagt 255, het aantal adressen 74. De groei van het ledental t.o.v. 1990 bedraagt 15,4%. 14 juni: ds. A.O.Reitsema neemt het beroep aan dat op hem is uitgebracht door de Gereformeerde kerk te Bunschoten-West. 19 september: ds. Reitsema vertrekt uit Almere.

1992: Besluit kerkenraad

1 januari: het aantal leden bedraagt 316, het aantal adressen 84. De groei van het aantal leden t.o.v. 1991 bedraagt 23,9%. Op 31 mei wordt ds. J. van Benthem bevestigd als predikant te Almere. De kerkenraad besluit dat in principe in 1994 met de bouw van een eigen kerk moet worden begonnen.

1993: Groei aantal leden

1 januari: het aantal leden bedraagt 373, het aantal adressen 101. De groei t.o.v. 1992 is 18 %.

1994: Gunning bouw kerk

1 januari: het aantal leden bedraagt 423, het aantal adressen 117. Het ledenaantal is t.o.v. vorig jaar met 13% gegroeid. In december wordt de bouw van de nieuwe kerk gegund aan aannemer Heijligers.

1995: Levend Water Almere

1 januari: ledenaantal: 466. Adressen: 130. Groei t.o.v. vorig jaar: 10%. 31 januari: De eerste paal wordt geslagen van het nieuwe kerkgebouw aan de Parkwijklaan. 1 november: biddag. Op deze dag mochten we God danken tijdens de eerste kerkdienst in het nieuwe kerkgebouw in de Parkwijk in Almere- Stad. Alle adressen van de kerkelijke gemeente krijgen een fraai uitgevoerd boekje ‘Levend water’, samengesteld door de leden van de bouwcommissie, waarin de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Almere uitgebreid wordt beschreven.

1996: Ingebruikneming pijporgel

1 januari: ledenaantal: 530, aantal adressen: 165. November: ingebruikneming van het nieuwe pijporgel. Tevens wordt er n.a.v. de zeer snelle groei van het aantal kerkleden voor de eerste keer een gemeentevergadering belegd waar wordt gesproken over het houden van vier diensten per zondag, een mogelijke splitsing van de kerk in Almere-West en Almere-Oost en het voorstel om per 1 juli 1997 een tweede predikant te beroepen.

1997: Beroepen tweede predikant

1 januari: ledenaantal: 610, aantal adressen: 179. 17 februari: de kerkenraad besluit een tweede predikantsplaats in te stellen voor de wijken ten oosten van de Hoge Vaart. De procedure voor het beroepen van een tweede predikant wordt in werking gesteld. Almere is door de Particuliere Synode van 1995 aangesteld als samenroepende en ontvangende kerk voor de Particuliere Synode van Gelderland en Flevoland in 1997. Op 12 juni vindt de vergadering plaats. Op 13 oktober volgt nog een voortgezette vergadering. 23 oktober: ds. Jac. Ophoff te Siegerswoude-Frieschepalen wordt beroepen. Hij bedankt eind oktober voor het op hem uitgebrachte beroep.

1998: Ds. S.S. Braaksma

1 januari: Almere bestaat tien jaar als zelfstandige kerk. In 1988 begonnen als kerk met 148 leden is zij uitgegroeid naar 685 leden en 200 adressen. Een groei van meer dan 450%. 12 februari: ds. S.S. Braaksma te Beverwijk Krommenie wordt beroepen. 28 februari: ds. Braaksma neemt het beroep aan! 5 juli: ds. Braaksma doet intrede in Almere.

1999: Splitsing Almere West & Oost

1 januari: het aantal leden bedraagt 765, het aantal adressen 225. 1 februari: ds. J. van Benthem neemt het beroep aan dat Drachten Oost op hem heeft uitgebracht. 29 april: ds. A.A. Kramer, evangelisatiepredikant te Gent (België) van de kerk van Axel wordt beroepen. Hij bedankt eind mei voor dit beroep. 20 juni: ds. Van Benthem neemt afscheid van Almere. 12 september: op weg naar een definitieve splitsing in Almere-West en Almere-Oost wordt de eerste dubbele ochtenddienst belegd. De middagdienst blijft nog een gezamenlijke aangelegenheid. 2 september: er wordt een beroep uitgebracht op ds. G.J. Klapwijk te Doetinchem/Doesburg, waarvoor hij begin oktober bedankt.

2000: Definitieve splitsing

1 januari. ledental: 796; adressen 241. 14 maart: ds. Wesseling te Ede wordt beroepen 2 april: ds. Wesseling neemt het op hem uit gebrachte beroep aan! 19 september: we komen helaas tot de conclusie dat we het ja-woord van ds. Wesseling op het door ons op hem uitgebrachte beroep aan hem moeten teruggeven. In oktober valt het besluit om, als de Here tijd van leven geeft, met ingang van 1 januari 2002 de gemeente van Almere definitief te splitsen in Almere Oost en Almere West.

2001: 838 leden

1 januari: het aantal leden in wijk West bedraagt 604, wijk Oost telt er 234, in totaal 838. Het aantal adressen bedraagt 249, waarvan in wijk West 177 en wijk Oost 72. 4 januari: ds. A.P.Feijen van Hattem wordt beroepen. 26 januari: ds. Feijen neemt het beroep naar Almere niet aan.

2002: Institueren van twee kerken

1 januari: de voorbereidingen voor definitieve splitsing in de kerken Almere-Oost en Almere-West worden afgerond met het institueren van twee kerken binnen Almere. Ds. S.S. Braaksma is de eerste predikant die verbonden is aan de kerk van Almere-Oost.

2004: Almere Oost

Op 1 september 2004 bestaat Almere Oost uit 91 adressen. In totaal 292 leden, waarvan 152 belijdend en 140 doop. De verdeling man/vrouw is vrijwel gelijk: 149 mannen en 143 vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 22,31 jaar. Almere West ...

2005: Levend Water 10 jaar in gebruik

Het ledenaantal van 300 wordt bereikt. (Almere West ….. nog in te vullen)Vanwege de doorstroom bereiken we die in 1 jaar tijd maar liefst meerdere keren. We vieren dit jaar dat het kerkgebouw ‘Levend Water’ 10 jaar lang in gebruik is!

2006: Missie & Visie

We zijn al een paar jaar bezig met de formulering van een missie en een visie. We signaleren dat er wel het e.e.a. kan verbeteren aan het onderling meeleven. Zo wordt er per wijk over nagedacht om de gemeente in te richten in kringen en maken de wijken elk voor zich plannen om het onderling meeleven in de eigen wijk te verbeteren. Almere West …..

2011: Verder als GKV

Almere-West en Almere-Oost besluiten samen verder te gaan als GKV Almere vanaf 01-07-2011.
  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
    Romeinen 8:28
  • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
    Jeremia 29:11
  • Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
    Psalm 23:4

Meer weten over het geloof?

Maak kennis, leer ons kennen. Zet je hart open voor God.